REGULAMIN

SPRZEDAŻY KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH (EBOOKÓW)
AUTORSTWA DAMIANA KORDASA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

§1

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin statuujący zasady sprzedaży Produktów oferowanych przez sklep damiankordas.pl;
 • SKLEP – oznacza prowadzony przez Sprzedawcę w domenie damiankordas.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup treści cyfrowych w postaci Produktów;
 • KLIENT – może nim być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która posiada jednocześnie zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • PRODUKT – E-BOOK autorstwa Damiana Kordasa w postaci pliku zawierającego treść przeznaczoną do odczytu;
 • E-BOOK – książka w wersji elektronicznej autorstwa Damiana Kordasa, której treść przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym Klienta. Pliki z treścią książki mogą występować w postaci plików PDF lub E-PUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez SKLEP;
 • KOSZYK – element funkcjonalny sklepu damiankordas.pl, który umożliwia Klientowi dodanie wybranych Produktów do swojego zamówienia i finalizację zakupów poprzez stronę internetową;
 • SPRZEDAŻ PLIKU – odpłatne udostępnienie pliku (ebook’a) przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Ebook’a wyłącznie przy użyciu urządzeń elektronicznych i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • OPŁACENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzenie przez Operatora Płatności obciążenie na rachunku bankowego lub karty płatniczej Klienta, kwotą określoną w zamówieniu;
 • STRONA INTERNETOWA – poprzez użyte w Regulaminie sformułowanie Strona Internetowa rozumie się stronę znajdującą się pod adresem: damiankordas.pl;
 • ADMINISTRATOR – podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta.
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowej stronie Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie Produktu i Regulaminie.

 

§2

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet. Wszelkie informacje o Produktach można znaleźć na stronie internetowej sklepu damiankordas.pl.
 2. Do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Przy Pliku oferowanym w Sklepie do sprzedaży widnieje informacja o charakterystyce Pliku i formacie w którym zostanie on udostępniony po zakupie (ePUB, PDF). Klient ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz możliwościami technicznymi swojego urządzenia, tak aby po zamówieniu Produktu jego odtworzenie i pobranie było możliwe.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia oraz wiadomości e-mail zawierającej zakupiony Produkt/Produkty jeżeli jest to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa bądź podanie niepoprawnego adresu e-mail).

 

§3

 1. Dla bezpieczeństwa Klienta i dla wygody korzystania ze Sklepu, Klient powinien zarejestrować w nim swoje konto na stronie internetowej damiankordas.pl.
 2. Rejestracja konta, a także korzystanie z niego jest bezpłatne. Dokonywanie zakupów w Sklepie, dla bezpieczeństwa Klienta i zakupu jego Produktów jest powiązane z rejestracją i założeniem konta w Sklepie.
 3. Do rejestracji konta w Sklepie i dokonania zakupów w Sklepie, niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu damiankordas.pl oraz podanie przez Klienta następujących danych : imię, nazwisko, adresu e-mail lub innych danych niezbędnych z uwagi na realizację zamówienia – m.in. numeru NIP, gdy Klient chce, aby wystawiono dla niego fakturę VAT. Klient, aby skutecznie założyć konto, powinien zaakceptować zgody i oświadczenia zawarte w formularzu rejestracyjnym m.in. dotyczące zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania jego warunków, a także Klient powinien w zakresie niezbędnym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia.
 4. Klient zobowiązany jest podczas rejestracji do podania swoich prawdziwych danych. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji.
 5. Każdy Klient może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.
 6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych osobowych, w ciągu najbliższych 48 godzin, Sklep wyśle na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji konta, zawierającą prośbę o potwierdzenie rejestracji.
 7. Po prawidłowym zarejestrowaniu konta w Sklepie i potwierdzeniu rejestracji, Klient może korzystać z wszelkich dostępnych funkcjonalności Sklepu w tym przede wszystkim może dokonywać zakupów. Po dokonaniu zakupu ebook’a będzie on udostępniony na Profilu Klienta w taki sposób, aby Klient mógł, po zalogowaniu swobodnie go pobrać przez okres 30 dni od dnia zakupu.
 8. Każdy Klient jest uprawniony do usunięcia założonego konta na stronie internetowej damiankordas.pl. Aby to zrobić, Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres ebook@db4.pl z oświadczeniem o chęci usunięcia konta. Klient nie jest obowiązany do podawania przyczyny chęci usunięcia konta w Sklepie.
 9. Klient nie jest uprawniony do podania loginu i hasła innym osobom.

 

§4

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane codziennie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu damiankordas.pl.
 2. Klient przed dokonaniem zakupu obowiązany jest zapoznać się z pełnym opisem Produktu, a także z wymaganiami technicznymi, które należy spełnić aby móc odtworzyć Produkt, dostępnymi na stronie internetowej damiankordas.pl. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku przez Klienta wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu i anulować je do czasu finalizacji zamówienia tj. do momentu Opłacenia Zamówienia. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: ebook@db4.pl Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych Produktów, adresu e-mail na który Produkt ma zostać wysłany, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy Klient ma możliwość rezygnacji z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia i dokona rezygnacji w sposób opisany w ust. 3 niniejszego paragrafu, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.
 5. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami wyrażonymi w walucie polskiej (złoty) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 6. Zamówienie jest realizowane poprzez dokonanie wyboru przez Klienta Produktu/Produktów, których kupnem jest zainteresowany i dodaniem ich do Koszyka. Klient chcąc dokonać finalizacji zamówienia zobowiązany jest podać swoje dane kontaktowe, niezbędne do realizacji zamówienia tj. telefon kontaktowy, adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 7. Klient, chcąc dokonać zakupu Produktu/Produktów obowiązany jest oświadczyć, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
 8. Klient realizuje płatność w oparciu o platformę płatniczą PayU, tradycyjnym przelewem bankowym, natychmiastową transakcją bankową lub też BLIK. Wybór metody płatności należy do Klienta.
 9. Po zrealizowaniu przelewu na podany adres mailowy Klienta, wysłany zostaje faktura VAT w formie elektronicznej, a po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy, klient otrzymuje na podaną przez siebie skrzynkę e-mail link do pobrania utwóru w wybranym przez siebie formacie.
 10. Przesłanie na adres mailowy Klienta odnośnika do pobrania Produktu/Produktów w związku z realizacją zakupu wyklucza możliwość anulacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu tego Produktu/Produktów.
 11. Klient, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, , informacji handlowej (przez co strony rozumieją w szczególności lecz nie wyłącznie informację o aktywnych promocjach, nowych eBookach, nowych funkcjonalnościach Sklepu), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez wejście w link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

 

§5

 1. Klient ma prawo do anulacji złożonego zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym czasie aż do momentu Opłacenia Zamówienia.
 2. Jeżeli zamówienie zostało opłacone i E-BOOK został wysłany do Klienta lub wyświetliła się mu możliwość pobrania E-BOOK z pozycji strony internetowej, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§6

 1. Każdy Produkt (ebook) oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Dokonanie zakupu Produktu upoważnia Klienta do korzystania z niego, ale tylko dla własnego użytku z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z przedmiotowego Regulaminu bądź opisu Produktu.
 3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Produktu, lub jego fragmentu, dokonywania w nim zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji dostarczonego pliku.
 4. Klient uzyskuje Licencje, dającą prawo korzystania z Produktu/Produktów, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Licencja o której mowa w ust.3 jest udzielana z dniem przesłania Produktu na adres Klienta i jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
 6. utrwalanie,
  b) przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych,
  c) odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta,
 7. Klient nie ma prawa do dalszej dystrybucji Produktów, powielania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania czy też udzielania dalszych licencji i użytkowania poprzez inne formy korzystania nieprzewidziane Regulaminem.
 8. Klient ma obowiązek zadbać, aby Produkt był używany i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem a także w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

 

§7

 1. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji tylko i wyłącznie w przypadku:
  • gdy dostarczony Produkt jest uszkodzony i uniemożliwia to jego poprawne uruchomienie, mimo spełnienia wszelkich niezbędnych technicznych właściwości do otworzenia Produktu w zamówionym formacie
  • gdy dostarczony Produkt jest niekompletny bądź nie odpowiada opisowi i w ciągu 24 godzin od zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem wiadomości e-mail nie zostanie nadesłany Klientowi prawidłowy Produkt bez wad.
 1. Klient, w przypadkach opisanych w ust. 1, uprawniony jest zgłosić reklamację kontaktując się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail : ebook@db4.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres DB4 Management, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz opisać czego dotyczy reklamacja.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji zapozna się z jej treścią, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

 

§8

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest DB4 Management z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Jaskółek 23.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego podczas dokonywania zakupu Produktu w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, a w tym przede wszystkim do umożliwienia zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym również w celach marketingowych, w tym do wysyłki newsletterów.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do skutecznego dokonania i realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia. Klient może odmówić podania danych osobowych jednak będzie to równoznaczne z brakiem możliwości zrealizowania sprzedaży.
 4. Klient, dokonując zakupów w Sklepie, wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty Sklepu, przecen czy promocji (tzw. newsletter).
 5. W przypadku wyboru metody płatności przez Klienta za pośrednictwem PayU, Klient wyraża zgodę i upoważnia Sklep do przekazywania PayU S.A. jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system PayU.
 6. Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Klient ma ponadto prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych co nastąpić może za pośrednictwem poczty e-mail. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na następujący adres e-mail : ebook@db4.pl
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi i realizacji Zamówienia.

 

§9

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2020 r.
 2. W przypadku spraw nieuregulowanych w Regulaminie lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jego postanowień, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w tym przede wszystkim kodeks cywilny, ustawa o prawach autorskich i prawa pokrewnych oraz ustawa o ochronie danych osobowych.
 3. Sklep korzysta z informacji zapisywanych na komputerze Klienta w formie tzw. cookies (ciasteczek). Informacje z tych plików są odczytywane poprzez połączenie się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może wyłączyć lub zmodyfikować ustawienia plików Cookies.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu poprzednio obowiązującego.